aktuális hely: WESTERN SZAKIRODALOM -> Western versenyszámok -> Trail  -> Trail versenyszabályzat

 

  • Ebben a versenyszámban a bírálat alapja az, hogy a ló milyen engedelmesen teljesíti a különböző akadályokat, hangsúlyozottan figyelembe véve a ló idomítottságát (átengedőségét), segítségekre való reagálását, irányíthatóságát és jármódjai minőségét. Pluszpontot jelent, ha a ló stílusosan és megfelelő mértékű gyorsasággal oldja meg az akadályokat, de a biztonságot nem veszélyezteti. Plusz pont jár azoknak a lovaknak, melyek figyelnek az akadályokra, amelyek képesek önállóan egy feladatot megoldani, ha ezt az akadályok megengedik, s amelyek a nehezebb akadályoknál is engedelmesen reagálnak a lovas segítségadásaira. Minden felesleges lassítást (megtorpanást) az akadály megközelítésekor és végrehajtásakor pontlevonással büntetnek. Hasonlóképpen pontlevonással jár, ha egy ló természetellenes (pl.: ijedt) képet mutatva vesz egy akadályt. A verseny során az akadályokat meghatározott sorrendben kell megoldani, de nem kötelező minden lónak ugyanazon a patanyomon haladnia. Az akadályok között a meghatározott jármódban kell lovagolni. A mozgás minőségét és az iramot az egyes manőverek részeként kell tekinteni. A pályát úgy kell megtervezni, hogy annak teljesítése során mind a három jármódot be lehessen mutatni. A pálya teljesítésére kapott pontérték 0 és végtelen között lehet. A hetvenes pontérték átlagos teljesítményt jelöl. Minden akadályra külön kell pontokat adni, amit az átlagos teljesítményt jelölő 70 ponthoz kell hozzáadni vagy le kell vonni belőle, illetve ebből kell levonni a büntetőpontok értékét is. Minden akadály teljesítését egy plusz 1,5 pont és mínusz 1,5 pont közötti skálán kell pontozni a következők szerint: A mínusz 1,5 különösen rosszat, a mínusz 1 pont nagyon gyengét, a mínusz 0,5 gyengét, a 0 = szabályszerűt, a 0,5 jót, az 1 = nagyon jót, az 1,5 = kiválót jelent. Az akadályok teljesítésére a büntetőpontokat ezen felül kell meghatározni minden alkalommal, amikor a hiba fennáll.

 

 

 

 

1.1.1.1 Egykezes szárhasználat esetén több mint egy ujj van a szárak között.
1.1.1.2 Kétkezes szárhasználat (kivéve olyan felszerelés használata esetén, amikor a kétkezes szárhasználat megengedett) vagy a szárakat tartó kézcsere, kivéve, ha az akadály megoldása során a kezek cseréje megengedett.
1.1.1.3 A Romal nem szabályszerű használata
1.1.1.4 Ha az akadályokat nem az előírt sorrendben oldja meg a versenyző
1.1.1.5 Ha kihagyja az akadályt, úgy, hogy nem próbálja meg megoldani
1.1.1.6 Ha a felszerelés hibájából adódóan a feladatot nem lehet megoldani
1.1.1.7 A ló nyakának megérintése szélsőségesen vagy többször abból a célból, hogy ösztönözzük feje leengedésére
1.1.1.8 Nem megengedett a felszerelés használata
1.1.1.9 Ha a ló elesik vagy a lovas leesik a lóról.
1.1.1.10 Egy akadály nem megfelelő oldalról vagy irányból történő leküzdése, megközelítése, elhagyása beleértve, ha a lovas ź fordulattal többet fordul
1.1.1.11 Az akadályban vagy az akadályok között nem a helyes útvonal választása
1.1.1.12 Az akadály bármilyen más módon történő lovaglása, mint ahogyan az elő van írva
1.1.1.13 A kijelölt pálya elhagyása
1.1.1.14 Harmadik ellenszegülés
1.1.1.15 Ha elő van írva, nem a helyes lábra történő vágta vagy nem az adott jármódban való lovaglás
1.1.1.16 Az akadályt a lovas nem tudja befejezni

 

1.1.2.1 Az akadályokat (pl. járórudakat, ...)koccantja a ló

 

1.1.3.1 Az akadályokba (járórudakba, ...) való belerúgás, azokra való rálépés
1.1.3.2 Lépés és ügetés esetén a jármód megváltoztatása max. 2 lépésen keresztül (az első lábakat számítva)
1.1.3.3 Ha az egy lépésközre tervezett területbe a ló mindkét elülső vagy mindkét hátulsó lábával belelép
1.1.3.4 Ha a kívánt területbe a ló nem lép bele
1.1.3.5 Ha a ló a rúdon való átvágtázás közben az elülső, vagy a hátulsó lábai közé veszi a rudat
1.1.3.6 Nem korrekt lépéshossz járóiskolán át ügetésben és vágtában
 

1.1.4.1 Lépés és ügetés esetén a jármód megváltoztatása több mint 2 lépésen keresztül (az első lábakat számítva)
1.1.4.2 Nem helyes lábra történő vágta, vagy vágtából való visszaesés (kivéve, ha ez utóbbi a helyes lábra való átugratás miatt történik)
1.1.4.3 Az akadályok leverése (pl. egy megemelt járórúd földre esése, vagy egy magasabb akadály valamilyen részének földre esése, .stb.)
1.1.4.4 Ha a ló egy lábával az akadály külső határán kilép, kiesik vagy kiugrik
 

1.1.5.1 Azoknak a tárgyaknak az elejtése, amiket egyik helyről a másikra át kellett volna helyezni
1.1.5.2 A ló első, hátralépéssel, meneküléssel történő ellenszegülése, több mint 2 lépéssel az akadálytól eltávolodva
1.1.5.3 A kapu feladatnál a kontroll elvesztése, illetve a kapu elengedése
1.1.5.4 Bármelyik kéz használata megnyugatás vagy dicséret végett
1.1.5.5 Ha a ló több mint egy lábával az akadály külső határán kilép, kiesik vagy kiugik
1.1.5.6 Nyilvánvaló engedetlenség (kirúgás, bakolás, ágaskodás, csapás az elülső lábbal)
1.1.5.7 Második ellenszegülés, kitörés vagy ellenszegülésből kifolyólag kísérlet az akadály kikerülésére úgy, hogy több mint két lépést hátralép
 

 

 

 

A pálya megépítésénél nem a ló becsapása, vagy nehéz akadályok felállításával a versenyző kizárása a cél. Minden pályát és akadályt a biztonságos lovagolhatóság szem előtt tartásával kell felépíteni a balesetek elkerülése végett. A gyermek és kezdő versenyzők számára könnyített pályát kell építeni.
Az akadályok közötti távolságot a ló optimális haladási útvonala mentén, az akadályok középpontjában kell mérni. A pályát úgy kell kialakítani, hogy az akadályok között megkövetelhető legyen mind a három jármód (lépés, ügetés, vágta) bemutatása. A jármódok bemutatására elegendő helynek kell rendelkezésre állnia, ami ügetésnél min. 9 m, vágtánál min. 15 m, hogy a bíró megfelelően értékelhesse.
Ha a pálya valamelyik akadályát a ló megrongálja, azt az akadály befejezése után rögtön helyre lehet állítani. Kivételt képeznek az összetett akadályok, ahol az akadály helyreállításával meg kell várni, hogy a lovas az adott pályát befejezze, függetlenül attól, hogy az akadályrongálás hol történt.
Legalább 6 akadály felállítása kötelező, amelyből hármat az akadályok kötelező listájáról és legalább három különböző másik akadályt, a választható akadályok listájáról kell kiválasztani. Az akadályok közötti jármódot a bíró saját belátása szerint meghatározhatja.
Az adott pályarajzot minimum egy órával a verseny megkezdése előtt, ki kell függeszteni!
A bírónak be kell járnia a pályát és joga, valamint kötelessége bármilyen módon a pálya módosítása, ha azt szükségesnek látja. A bíró eltávolíttathatja vagy módosíthatja azokat az akadályokat, melyeket veszélyesnek vagy nem teljesíthetőnek tart. Ha verseny közben egy megrongálódott akadályt nem lehet megjavítani, akkor az adott versenyszámban az arra az akadályra vonatkozó pontokat le kell vonni minden azt megelőző szereplésből.
 

1.2.1.1 Kapu kinyitása lóhátról, átlovaglás a kapun és a kapu becsukása (a kapu elengedése büntetőpontot von maga után). A kapu nem veszélyeztetheti a ló és a lovas épségét. Ha a kapu nyitó része alatt fa, fém, műagyag elemek találhatók, a kapun csak előre lovagolva lehet áthaladni.
1.2.1.2 Legalább négy rúdon való átlovaglás. A rudakat egymással párhuzamosan, cikk-cakk alakban, íves vonalon, illetve megemelve lehet elhelyezni A kezdőknek kiírt versenyszámokban a rudakat nem lehet megemelni. A megemelt rudakat úgy kell rögzíteni, hogy azok ne tudjanak elgördülni. A rudak távolságát a ló ideális haladási útvonala mentén kell mérni, a megemelt rudak magasságát legmagasabb pontjuknál kell mérni.
Ügetés és vágta esetében a rudakat gyermek és kezdő osztályban nem szabad megemelni. A rudak közötti távolságok az alább megadott távolságok, vagy ezek egész számú többszöröse lehet.
Lépésnél a rudak közötti távolság: 40 - 60 cm, és max. 30 cm re lehet őket megemelni. Ebben az esetben a köztük lévő távolság min. 55 cm kell, hogy legyen.
Ügetésnél a rudak közötti távolság: 90 - 105 cm, és max. 20 cm re lehet őket megemelni.
Vágtánál a rudak közötti távolság: 180 - 210 cm, és max. 20 cm re lehet őket megemelni.
1.2.1.3 Hátraléptetés. Ha a hátraléptetést rudak között kell végrehajtani, a rudak közötti távolság min. 70 cm kell, hogy legyen. Megemelt rudak esetén min. 75 cm. Nem lehet hátralépést kérni egy szilárd tárgyon keresztül, mint pl. fából vagy fémből készült rúd. A hátraléptetés a következő formákban követelhető meg: (maximum 60 cm-re megemelve): egyenes vonalon vagy L, V, U alakban, vagy legalább három bója körül.
 

1.2.2.1 Vizesgödör vagy vizestálca, amelyeknek az alja nem lehet csúszós.
1.2.2.2 Fahídon való átlovaglás lépésben (stabil, min. 90 cm széles, és min. 180 cm hosszú)
1.2.2.3 Szlalomozás tárgyak (bóják) között, lépésben vagy ügetésben (ügetésben a bóják közti távolság min. 180 cm kell, hogy legyen)
1.2.2.4 Tárgy áthelyezése egyik helyről a másikra
1.2.2.5 Oldalléptetés (ha rudak között történik, azokat max. 30 cm-re lehet megemelni)
1.2.2.6 Négyszögben való körbefordulás (a négyszög oldalai1,5m - 2 m hosszúak lehetnek)
1.2.2.7 Alkalmazható több akadály kombinációja is
1.2.2.8 Esőkabát felvétele, levétele
1.2.2.9 Postaládából "csomag" kivétele és visszarakása
 

1.2.3.1 Autógumi
1.2.3.2 Élő állatok
1.2.3.3 Állatbőrök
1.2.3.4 PVC csövek
1.2.3.5 Lóról való leszállás
1.2.3.6 Ugrások
1.2.3.7 Himbálózó, lebegő vagy mozgó, elgördülő részekkel rendelkező akadályok
1.2.3.8 Tűz, szárazjég, tűzoltó készülékek, stb.
 

 

 

A Trail szabályzat PDF formátumban itt letölthető.


A letöltéshez  Adobe Reader szükséges, amely ingyenesen az alábbi képre kattintva letölthető!

Segítség a letöltéshez és a telepítéshez  itt!